Bedieninge

Die Gereformeerde Kerk Krugersdorp bedien sy lidmate soos volg:
Die bedieningswerk van ons Predikante en dan veral met klem op die woordverkondiging op Sondae, gereelde huisbesoeke, siekebesoeke, kategeseonderrig en leiding in bybelstudiegroepe.
Beide Ouderlinge en Diakens is betrokke by geestelike bearbeiding tydens huisbesoeke asook met uiteenlopende hulpverlening aan lidmate.Gewoonlik besoek Ouderlinge elke besoekpunt vier maal per jaar terwyl die diakens elke besoekpunt twee maal per jaar besoek.
Kampe vir verskeie groepe vind plaas en doelgerigte spanbougeleenthede word  gereeld gehou om die werksverrigting  en effektiwiteit  van kerksraadslede se dienswerk te bevorder.
Baie aandag word gegee aan skoliere. Toegewyde jeugleiers werk saam om die gemeenskap van gelowiges onder die jeug gestalte te gee en hulle toe te rus volgens Die Woord van God.
Bediening in die gemeente. Kontak Dr. Wim Vergeer  Sel nommer 079 529 5224 of e pos  wimvergeer@mweb.co.za