Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:
Let asseblief daarop dat daar net een Nagmaaldiens op die bepaalde Sondag plaasvind en dat die
Nabetragtingdiens direk daarna plaaasvind.
Geen aanddiens vind dan plaas nie.

2019
24 Februarie
26 Mei
25 Augustus en
17 November

 

 

Lidmate van ander kerke wat graag saam met ons nagmaal wil vier, kan met getuienis van hulle plaaslike gemeente aansoek doen by die skriba van die ouderlingevergadering by:
e-pos: petrussteyn@worldonline.co.za