Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:
Let asseblief daarop dat daar net een Nagmaaldiens op die bepaalde Sondag plaasvind en dat die
Nabetragtingdiens direk daarna plaaasvind.
Geen aanddiens vind dan plaas nie.
25 Februarie
30 Maart Goeie Vrydag
27 Mei
26 Augustus en
18 November

 

 

Lidmate van ander kerke wat graag saam met ons nagmaal wil vier, kan met getuienis van hulle plaaslike gemeente aansoek doen by die skriba van die ouderlingevergadering by:
e-pos: petrussteyn@worldonline.co.za