Ouderlinge

Ouderlinge(kliek op Ouderlinge om lys van name te sien) is verantwoordelik om na lidmate om te sien en geestelik te versorg.

Huisbesoek word gereeld (4 x per jaar) gedoen waar ouderlinge met lidmate gesprek voer oor hulle geestelike welsyn, huislike en gesins- omstandighede,  Indien nodig word probleme verder opgevolg en hanteer.
Ouderlinge vergader voor elke nagmaal waar verslag oor elke lidmaat / gesin gedoen word.
Elke ouderling dien ook saam met ander lidmate, in ‘n diensgroep waar die dienswerk in die gemeente beplan en
uitgevoer word.
Indien u kontak wil maak en ‘n saak het wat u graag met u ouderling wil bespreek kontak ons by:
skriba@gkkrugersdorp.co.za